Üye Girişi

Kullanıcı Adı:  Parola:   Kayıp Parola

Başlığı Görüntüle

 Başlığı Yazdır
Delphi İpuçları Ve Kodları - 1
MuhBim
#1 Mesajı Yazdır
Mesaj Tarihi 31-03-2010 18:36
Süper Yönetici

Mesaj Sayısı: 41
Katılım Tarihi: 19.04.07

DELPHI İPUÇLARI VE KODLARI
Alt+F4 tuş kombinasyonuyla programın kapanmaması için
Formun OnCreate olayına; KeyPreview := true;
Formun OnKeyDown olayına; if ((ssAlt in Shift) and (Key = VK_F4)) then
Key := 0;

Bir string'in başındaki ve sonundaki boşlukları atmak için
Trim(string)
TrimLeft (string) //stringin sadece başındaki boşlukları atmak için
TrimRight (string) //stringin sadece sonundaki boşlukları atmak için

Listbox'a, Memo'ya ve Combobox'a bir seferde birden çok eleman eklemek

Listbox1.items.SetText('Ali'#13'Veli'#13'kırkdokuzelli');
Memo1.Lines.SetText('Ali'#13'Veli'#13'kırkdokuzelli');
Combobox1.items.SetText('Ali'#13'Veli'#13'kırkdokuzelli');

Memo içinde imlecin hangi satır ve kolonda olduğunu bulma
var
LineNum:logint;
CharsBeforeLine:logint;
begin
LineNum:=SendMessage(Memo1.Handle,EM_LINEFROMCHAR,Memo1.SelStart,0);
CharsBeforeLine:=SendMessage(Memo1.Handle,EM_LINEINDEX,LineNum,0);
Label1.Caption:='Satır'+IntToStr(LineNum+1);
Label2.Caption:='Kolon'+IntToStr((Memo1.SelStart-CharsBeforeLine)+1);

ListBox veya ComboBox'ta seçili bir veya birden fazla öğeyi
seçilmemiş hale getirme

ListBox1.ItemIndex:=-1;
Combobox1.ItemIndex:=-1;

Bir menü öğesini kullanılamaz hale getirmek
MainMenu1.Items[0].Items[1].Enabled:=False; //ilk menünün, ikinci elemanı


Edit'e sadece sayı girilsin
Bir edit'e sadece istediğiniz karakterlerin girilmesini sağlayabilirsiniz.
Bunun için Edit'in OnKeyPress olayına aşağıdaki kodu yazın.
if not (key in ['0'..'9',#8]) then
begin
Key:=#0; //girilen karakter rakam veya backspace değilse null(#0)'a dönüştür
Beep; //bip sesi ile kullanıcıyı uyar.
end;

NOT:Kullanıcı Edit'e rakamların dışında karakter giremez, ancak Paste ile Edit'e bir
metni kopyalayabilir. Bunuda Edit'in OnExit olayında kontrol edip, girilen değerin
istediğiniz şekilde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bir Popup menüyü kod ile gösterme
PopupMenu1.Popup(Form1.Left+60,Form1.Top+140);

Sistem tarihini ve saatini değiştirmek
Sistemin tarihini ve saatini değiştirmek için SetLocalTime fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
var
t:TSystemTime;
begin
t.wYear:=1998; t.wMonth:=5; t.wDay:=23; t.wHour:=12;t.wMinute:=34;
SetLocalTime(t);
end;

Sayıları virgüllerle yazmak
Bu iş için FormatFloat fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Sayı windows'unuz ayarına
göre 12.345.678 veya 12,345,678 şeklinde gösterilir.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i : integer;
begin
i := 12345678;
Memo1.Lines.Add(FormatFloat('#,', i));

Edit'e girilen metnin ilk harfini büyük harf yapma
Bunun için Edit'in OnKeyPress olayına aşağıdaki kodu ekleyin.
with Sender as TEdit do
if (SelStart = 0) or
(Text[SelStart] = ' ') then
if Key in ['a'..'z'] then
Key := UpCase(Key);


Fareyi meşgul şekilde göstermek

Bir işlem yaparken makinenin meşgul olduğunu göstermek için fareyi kum saati
şeklinde gösterip sonra eski haline getirmek için aşağıdaki gibi bir kod
kullanabilirsiniz.
try
Screen.Cursor := crHourGlass;
{buraya kodunuzu yazın...}
finally
Screen.Cursor := crDefault;
end;
Application.ProcessMessages;

Çok Satırlı İpucu
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
SpeedButton1.Hint:='Çok satırlı ipucunu '+chr(13)+
'mutlaka denemelisiniz '+chr(13)+'çok güzel';
end;

Form'un arka kısmına bir resmi döşemek
Bitmap: TBitmap;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Bitmap := TBitmap.Create;
Bitmap.LoadFromFile('C:\WINDOWS\cars.BMP');
end; procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); var X, Y, W, H: LongInt; begin with Bitmap do begin W := Width; H := Height; end; Y := 0; while Y < Height do begin X := 0; while X < Width do begin Canvas.Draw(X, Y, Bitmap); Inc(X, W); end; Inc(Y, H); end; end;


Hareketli İmleç(animated cursor)leri kullanma
procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
var
h : THandle;
begin h := LoadImage(0, 'C:\TheWall\Magic.ani', IMAGE_CURSOR,0,0,LR_DEFAULTSIZE orLR_LOADFROMFILE); if h = 0 then ShowMessage('Cursor not loaded') else begin Screen.Cursors[1] := h; Form1.Cursor := 1; end; end;

Sürücünün kapasitesini ve sürücüdeki boş yer miktarını bulmak
DiskFree(0) //o anki sürücüdeki boş yer miktarını byte cinsinden döndürür.
DiskSize(0) //o anki sürücünün kapasitesini byte cinsinden döndürür.
DiskSize(0) div 1024 //o anki sürücünün kapasitesini KB cinsinden döndürür.

Bir form üzerindeki tüm bileşenleri read only(salt okunur) yapma
uses kısmına typinfo unitini ekleyin.
procedure TForm1.SetReadOnly( Value : boolean ) ;
var
PropInfo : PPropInfo ;
Component : TComponent ;
i : integer ;
begin
for i := 0 to ComponentCount - 1 do begin
Component := Components[ i ] ;
if Component is TControl then begin
PropInfo := GetPropInfo( Component.ClassInfo, 'ReadOnly' ) ;
if Assigned( PropInfo ) and
( PropInfo^.PropType^.Kind = tkEnumeration ) then
SetOrdProp( Component, PropInfo, integer( Value ) ) ;
end ;
end ;
end ;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
SetReadOnly( true ) ;
end;


Dikdörtgen olmayan Edit'ler
Değişik şekilde bir edit elde etmek için formun OnCreate olayına aşağıdaki
kodu yazın.
SetWindowRgn(Edit1.handle,
CreateRoundRectRgn(2,2,Edit1.Width-2,Edit1.Height-2,15,15),
True);

Bir klasörün boyutunu öğrenmek
Bir klasördeki dosyaların kaç byte yer kapladığını öğrenmek için
function TForm1.GetDirectorySize(const ADirectory: string): Integer;
var
Dir: TSearchRec;
Ret: integer;
Path: string;
begin
Result := 0;
Path := ExtractFilePath(ADirectory);
Ret := Sysutils.FindFirst(ADirectory, faAnyFile, Dir);
if Ret <> NO_ERROR then
exit;
try
while ret=NO_ERROR do
begin
inc(Result, Dir.Size);
if (Dir.Attr in [faDirectory]) and (Dir.Name[1] <> '.') then
Inc(Result, GetDirectorySize(Path + Dir.Name + '\*.*'));
Ret := Sysutils.FindNext(Dir);
end;
finally
Sysutils.FindClose(Dir);
end;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Showmessage(intToStr(getdirectorysize('C:\windows')));
end;

Bir dosyanın özelliklerini gösterme
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
sei : TShellExecuteInfo;
begin
FillChar(sei,SizeOf(sei),#0);
sei.cbSize:=SizeOf(sei);
sei.lpFile:=PChar('c:\windows\notepad.exe');
sei.lpVerb:='properties';
sei.fMask:=SEE_MASK_INVOKEIDLIST;
ShellExecuteEx(@sei);
end;

Programım hangi klasörde çalışıyor
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
path: string;
begin
Path := ExtractFilePath(ParamStr(0));
Showmessage (path);
end;
Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna (recyle bin) atmak
uses kısmına shellapi unitini ekleyin.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
T : TSHFileOpStruct;
begin
FillChar(T,SizeOf(TSHFileOpStruct),#0);
with T do
begin
Wnd:=0;
wFunc:=FO_DELETE;
pFrom:=Pchar('c:\test\2.avi');
fFlags:=FOF_ALLOWUNDO;
end;
SHFileOperation(T);
end;
Bir dosyanın boyutunu bulmak
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
srFileSR: TSearchRec;
sFileName, sFileSize: string;
begin
sFileName := 'c:\test\2.avi';
FindFirst(sFileName,faAnyFile,srFileSR);
sFileSize := IntToStr(srFileSR.Size);
Showmessage(sFileSize);
end;
Düzenleyen MuhBim Düzenleme Tarihi: 05-04-2010 17:18
 
http://www.programyukle.org
Atlanilacak Forum:

En Çok İndirilenlerYeni Eklenenler

image Outlook Express 6.0 [15010]  
image SPSS 15.0 [13179]  
image Msn Dondurucu ( Msn F... [12913]  
image GTA Mod Installer v2.2... [9712]  
image Cep Okey [9657]  
image Eşli Batak 2.0.0.8 [8581]  
image Cepte Televizyon v1.5 [7186]  
image Nokia N70 İçin Full Pr... [6242]  
image Championship Manager 0... [4427]  
image Ders dağıtım programı ... [4297]  
image CurrPortS 2.12 [18.12.2014]
image PHTML Encoder 6.4 [18.12.2014]
image DzSoft PHP Editor 4.2.7.7 [18.12.2014]
image KoolMoves 9.2.1 [18.12.2014]
image Chicken Invaders 2 2.0 [18.12.2014]
image Natalie Brooks: Kayıp Krallığın ... [18.12.2014]
image Zuma Deluxe 1.0 [18.12.2014]
image Bus Driver 1.5 [18.12.2014]
image Mario Forever 5.8 [18.12.2014]
image Icy Tower 1.5.1 [18.12.2014]
site statistics

Edit by MuhBim
Copyright © 2007 Programyukle.Org
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Sayfa oluşturulma süresi: 0.08 saniye | 53,769,347 Tekil Ziyaretçi | jQ Blog