Üye Girişi

Kullanıcı Adı:  Parola:   Kayıp Parola

Başlığı Görüntüle

 Başlığı Yazdır
Delphi WİNDOWS API
MuhBim
#1 Mesajı Yazdır
Mesaj Tarihi 31-03-2010 14:40
Süper Yönetici

Mesaj Sayısı: 41
Katılım Tarihi: 19.04.07

Belgeler menüsüne bir dosya ekleme
uses kısmına ShlOBJ unitini ekleyin;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
s : string;
begin
s := 'C:\DownLoad\deneme.html';
SHAddToRecentDocs(SHARD_PATH, pChar(s));
end;

Belgeler menüsünü temizleme

uses kısmına ShlOBJ unitini ekleyin;
SHAddToRecentDocs(SHARD_PATH, nil);

Duvar kağıdını değiştirmek

var
s: string;
begin
s := 'c:\windows\athena.bmp';
SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, PChar(s),0);

Başlat butonunu gizlemek veya kullanılmaz hale getirmek

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Rgn : hRgn;
begin
// Başlat butonunu gizle
Rgn := CreateRectRgn(0, 0, 0, 0);
SetWindowRgn(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWn d', nil),
0,
'Button',
nil),
Rgn,
true);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
//Gizlenen Başlat butonunu eski haline döndürmek için
SetWindowRgn(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWn d', nil),
0,
'Button',
nil),
0,
true);
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
//Başlat butonunu kullanılmaz yap
EnableWindow(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWn d', nil),
0,
'Button',
nil),
false);
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
//Kullanılmaz yapılan Başlat butonunu eski haline getirmek için
EnableWindow(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWn d', nil),
0,
'Button',
nil),
true);
end;

Bir programın çalıştırılması

WinExec('c:\windows\calc.exe',sw_show);
WinExec('C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE C:\WINDOWS\WIN.INI', SW_SHOWNORMAL);
WinExec('COMMAND.COM', SW_SHOWNORMAL);
WinExec('COMMAND.COM /C DIR *.*', SW_SHOWNORMAL);

Harddiskin seri numarasının bulunması

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
VolumeSerialNumber : DWORD;
MaximumComponentLength : DWORD;
FileSystemFlags : DWORD;
SerialNumber : string;
begin
GetVolumeInformation('C:\',
nil,
0,
@VolumeSerialNumber,
MaximumComponentLength,
FileSystemFlags,
nil,
0);
SerialNumber := IntToHex(HiWord(VolumeSerialNumber), 4) + '-' +
IntToHex(LoWord(VolumeSerialNumber), 4);
Memo1.Lines.Add(SerialNumber);
end;

Windows ve System klasörlerinin bulunması

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
a : Array[0..144] of char;
begin
GetWindowsDirectory(a, sizeof(a));
ShowMessage(StrPas(a));
GetSystemDirectory(a, sizeof(a));
ShowMessage(StrPas(a));
end;

Windows lisans bilgilerinin (isim ve şirket) bulunması
uses kısmına Registry unitini ekleyin;

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
var
reg: TRegIniFile;
begin
reg := TRegIniFile.create('SOFTWARE\MICROSOFT\MS SETUP (ACME)\'Wink;
Memo1.Lines.Add(reg.ReadString('USER INFO',
'DefName',
'Mustafa ŞİMŞEK'Wink);
Memo1.Lines.Add(reg.ReadString('USER INFO',
'DefCompany',
'Bilgisayar Bilimleri Müh.'Wink);
reg.free;
end;

Speakerdan Beep sesi çıkartma

MessageBeep(word(-1));

Bir Denetim Masası uygulamasını çalıştırmak

Control Panel uygulamaları Windows\System klasörü altında bulunur. *.CPL uzantılı dosyalardır. Bu uygulamaları Control.Exe programı ile çalıştırabilirsiniz. Bazı Control Panel uygulamaları Windows\System klasöründe bulunmaz. Bunların ismini vererek çalıştırabilirsiniz.

WinExec('C:\WINDOWS\CONTROL.EXE TIMEDATE.CPL', sw_ShowNormal);
WinExec('C:\WINDOWS\CONTROL.EXE MOUSE', sw_ShowNormal);
WinExec('C:\WINDOWS\CONTROL.EXE PRINTERS', sw_ShowNormal);

Windows'u kapatmak veya yeniden başlatmak(reboot)

ExitWindow****(EWX_SHUTDOWN,0); //yeniden başlatmak için EWX_REBOOT

Ekran koruyucusunu kapatmak ve açmak
//kapatmak için

SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE,
0,
nil,
0);
//açmak için
SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE,
1,
nil,
0);

Ekran kartım kaç rengi destekliyor
Ekran kartınızın kaç rengi desteklediğini aşağıdaki kodla bulabilirsiniz.

(1 shl (GetDeviceCaps(Form1.Canvas.Handle, BITSPIXEL) *
GetDeviceCaps(Form1.Canvas.Handle, PLANES)));

Windows Gezginini istediğiniz bir klasörle açma
uses kısmına ShellApi unitini ekleyin.

ShellExecute(0,
'explore',
'C:\WINDOWS', //buraya açmak istediğiniz klasörü yazın.
nil,
nil,
SW_SHOWNORMAL);

Windows'un Bul (Find File) diyalog penceresini istediğiniz bir klasörle açma
Windows'ta Başlat->Bul->Dosyalar ve Klasörler ile açtığınız Bul diyalog penceresini Delphi içerisinden hem de istediğiniz yolu vererek çalıştırabilirsiniz.
uses kısmına ddeman unitini ekleyin.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
with TDDEClientConv.Create(Self) do begin
ConnectMode := ddeManual;
ServiceApplication := 'explorer.exe';
SetLink( 'Folders', 'AppProperties'Wink;
OpenLink;
ExecuteMacro('[FindFolder(, C:\DOWNLOAD)]', False); //diyalog açıldığında konum kısmında
CloseLink; //olmasını istediğiniz klasör.
Free;
end;
end;

Pencerenin kapatma düğmesini etkisiz hale getirme
Pencerenin başlık çubuğunda bulunan kapatma düğmesini (X) etkisiz hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda sistem menüsündeki Kapat(Close) seçeneğide kaybolur. Bunun için aşağıdaki gibi bir kod yazmalısınız.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
hwndHandle : THANDLE;
hMenuHandle : HMENU;
begin
hwndHandle := FindWindow(nil, 'Form1'Wink; //Form1 pencerenin başlığını göstermektedir.
if (hwndHandle <> 0) then begin //Burayı uygulamanıza göre değiştirin
hMenuHandle := GetSystemMenu(hwndHandle, FALSE);
if (hMenuHandle <> 0) then
DeleteMenu(hMenuHandle, SC_CLOSE, MF_BYCOMMAND);
end;
end;

Uygulamam Windows her açıldığında otomatik çalışsın
uses kısmına Registry unitini ekleyin.

{$IFNDEF WIN32}
const MAX_PATH = 144;
{$ENDIF}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
reg: TRegistry;
begin
reg := TRegistry.Create;
reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
reg.LazyWrite := false;
reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVer sion\Run',false);
reg.WriteString('Uygulamam', uygulamanızın_yolu_ve_adı);
reg.CloseKey;
reg.free;
end;

Klasöre Gözat diyalogunu kullanarak bir klasörü seçme
uses kısmına ShellAPI ve ShlObj unitlerini ekleyin.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
TitleName : string;
lpItemID : PItemIDList;
BrowseInfo : TBrowseInfo;
DisplayName : array[0..MAX_PATH] of char;
TempPath : array[0..MAX_PATH] of char;
begin
FillChar(BrowseInfo, sizeof(TBrowseInfo), #0);
BrowseInfo.hwndOwner := Form1.Handle;
BrowseInfo.pszDisplayName := @DisplayName;
TitleName := 'Lütfen bir klasör seçin';
BrowseInfo.lpszTitle := PChar(TitleName);
BrowseInfo.ulFlags := BIF_RETURNONLYFSDIRS;
lpItemID := SHBrowseForFolder(BrowseInfo);
if lpItemId <> nil then begin
SHGetPathFromIDList(lpItemID, TempPath);
ShowMessage(TempPath);
GlobalFreePtr(lpItemID);
end;
end;

Bir web adresini açma

uses kısmına Shellapi unitini ekleyin;
ShellExecute(Handle,
'open',
'Linklerin Görülmesine Izin Verilmiyor
Register or Login',
nil,
nil,
sw_ShowMaximized);

Bir DOS programını çalıştırma ve çalışması bitince penceresini kapatma

WinExec('command.com /c progdos.exe',sw_ShowNormal); //progdos.exe çalıştırılıyor.
(* eğer ikinci paremetreyi sw_Hide yaparsanız kullanıcı programın çalıştığını görmez. *)

Alt + Tab ve Ctrl + Esc tuşlarının kullanılmaz hale getirilmesi

var
OldVal : LongInt;
begin
SystemParametersInfo (97, Word (True), @OldVal, 0)
(* Word(False) ile kullanırsanız tuşları tekrar kullanabilirsiniz. *)

Bir menü öğesine resim ekleme

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
Bmp1 : TPicture;
begin
Bmp1 := TPicture.Create;
Bmp1.LoadFromFile('c:\deneme\turkey.bmp'Wink;
SetMenuItemBitmaps( deneme1.Handle,
0,
MF_BYPOSITION,
Bmp1.Bitmap.Handle,
Bmp1.Bitmap.Handle);
end;

Ağ ortamında makinenin ismini bulma

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Makine_ismi:array[0..255] of char;
BufferSizeWORD;
begin
BufferSize:=SizeOf(Makine_ismi);
GetComputerName(@Makine_ismi,BufferSize);
Showmessage(Makine_ismi);
end;

Ağ ortamında login olmuş kullanıcı ismini bulma

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Kullanici_ismi:array[0..255] of char;
BufferSizeWORD;
begin
BufferSize:=SizeOf(Kullanici_ismi);
GetUserName(@Kullanici_ismi,BufferSize);
Showmessage(Kullanici_ismi);
end;

Ekran çözünürlüğünü nasıl öğrenirim

Screen.Width //yatay çözünürlük
Screen.Height //dikey çözünürlük
MessageDlg('Şu anda ' + IntToStr( Screen.Width ) +' x '+
IntToStr( Screen.Height )+' çözünürlükte çalışıyorsunuz',
mtInformation, [mbOk], 0 );

Taskbar'ın (Görev çubuğu) AutoHide özelliği açık mı, kapalı mı?
uses kısmına ShellAPI unitini ekleyin.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
ABData : TAppBarData;
begin
ABData.cbSize := sizeof(ABData);
if (SHAppBarMessage(ABM_GETSTATE, ABData) and ABS_AUTOHIDE) > 0 then
Showmessage('Autohide özelliği açık'Wink;
end;

Programım biraz beklesin
Bazı işlemlerden sonra diğer bir işlemi çalıştırmadan önce bir süre beklemek istersiniz. Bu gibi durumlarda Sleep komutunu kullanabilirsiniz. Burada verilen değer milisaniye cinsindendir. (1 saniye=1000 milisaniye)

Sleep(10000) //10 saniye bekler

Caps lock tuşu açık mı, kapalı mı?

if (GetKeyState(VK_CAPITAL) and $01)<>0 then
Showmessage ('caps lock açık'Wink;

İmleci (cursor) gizleyip, tekrar gösterme

ShowCursor(False) //imleci gizler
ShowCursor(True) //imleci tekrardan gösterir.

Ekran görüntüsünü alın

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
DCDesk: HDC;
begin
DCDesk:=GetWindowDC(GetDesktopWindow);
BitBlt(Form1.Canvas.Handle, 0, 0, Screen.Width, Screen.Height,DCDesk, 0, 0,SRCCOPY);
ReleaseDC(GetDesktopWindow, DCDesk);
end;

Not: Yukarıdaki kod ekran görünütüsünü form üstüne alır. Image bileşeni içine ekran görüntüsünü almak için form üzerine bir image bileşeni yerleştirin ve Form1.Canvas.Handle yerine Image1.Canvas.Handle yazın.

Map Network Drive diyalogunu açma
WNetConnectionDialog ( 0, RESOURCETYPE_DISK );

Bir dosyayı bağlantılı olduğu uygulama ile açma
uses kısmına shellapi unitini ekleyin.
shellexecute(0,'open', 'c:\test\2.avi',",",SW_NORMAL);

Temp klasörünü bulma
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
temp_klasor: array[0..MAX_PATH] of char;
begin
GetTempPath(SizeOf(temp_klasor), @temp_klasor);
ShowMessage(temp_klasor);
end;

Ekran koruyucuyu çalıştırmak
PostMessage(GetDesktopWindow, WM_SYSCOMMAND, SC_SCREENSAVE, 0);

Güç koruma modunda (Power Safe Mode) çalışan monitörü kapatıp açma
Monitörü kapatmak için :
SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 0);
Monitörü açmak için :
SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, -1);

Windows Tarih/Saat Özellikleri (Date/Time Properties) iletişim kutusunu açma
Winexec('Control.exe Date/Time',sw_shownormal);
 
http://www.programyukle.org
Atlanilacak Forum:

En Çok İndirilenlerYeni Eklenenler

image Outlook Express 6.0 [15024]  
image SPSS 15.0 [13192]  
image Msn Dondurucu ( Msn F... [12932]  
image GTA Mod Installer v2.2... [9727]  
image Cep Okey [9678]  
image Eşli Batak 2.0.0.8 [8592]  
image Cepte Televizyon v1.5 [7200]  
image Nokia N70 İçin Full Pr... [6260]  
image Championship Manager 0... [4454]  
image Ders dağıtım programı ... [4336]  
image CurrPortS 2.12 [18.12.2014]
image PHTML Encoder 6.4 [18.12.2014]
image DzSoft PHP Editor 4.2.7.7 [18.12.2014]
image KoolMoves 9.2.1 [18.12.2014]
image Chicken Invaders 2 2.0 [18.12.2014]
image Natalie Brooks: Kayıp Krallığın ... [18.12.2014]
image Zuma Deluxe 1.0 [18.12.2014]
image Bus Driver 1.5 [18.12.2014]
image Mario Forever 5.8 [18.12.2014]
image Icy Tower 1.5.1 [18.12.2014]
site statistics

Edit by MuhBim
Copyright © 2007 Programyukle.Org
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Sayfa oluşturulma süresi: 0.68 saniye | 55,462,042 Tekil Ziyaretçi | jQ Blog